Bart de Tuinman algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden en garanties

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: De rechtspersoon Bart Buurman is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te  Arnhem  onder nummer 82307881
 • Mijn  Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Zand, grond, teelaarde en compost.
 • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van ondernemer vallen. 
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die een overkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat  Bart Buurman doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Bart Buurman  de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Bart Buurman aan de consument of bedrijf vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. Bart  brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Bart voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan Bart verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer Bart met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die Bart voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
 7. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor Bart  de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
 8. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Bart Buurman een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).Bart Buurman kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 9. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. Bart brengt aan de consument het totaalaantal uren in rekening dat Bart voor uw bedrijf of de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 10. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 11. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Bart behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van Bart onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Bart ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 13. Het is de consument verboden materiaal van Bart Buurman waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Bart Buurman Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Gras en Groen B.V. wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Bart Buurman terugsturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 14. Betalings voorwaarden staan op de factuur vermeld, u dient zich daaraan te houden.
 15. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument of bedrijf.
 16. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Bart onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.Na wijzigingen in de offerte brengt Bart op korte termijn een nieuwe offerte uit.

17. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

18. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens binden Bart niet.

19. Bart is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De afnemer consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Bart te verstrekken Bart is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

-3-20. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de -redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na afloop van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Bart
 3. Bart kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. Bart mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de afnemer. Bart mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de afnemer, consument doorberekenen. 
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Bart overlegd met u het juiste en factureerd het bedrag op aanvraag en verzoek om ondertekening van u kant. 
 4. In geval van door de afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Bart . slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

4-ARTIKEL 7 - DE OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de afnemer. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Bart na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

5-ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT

Bart staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Bart ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

Bart staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Bart niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.

 

Bart staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Bart in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

6-ARTIKEL 9 - OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Bart worden opgeschort. Indien deze periode, waarin Bart door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument of bedrijf de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Bart al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument of bedrijf factureren. De afnemer is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. In geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

7-ARTIKEL 9 - OPSCHORTING (vervolg)

3. Indien naar het oordeel van Bart Buurman de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Bart Buurman  het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

 

8-10. MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Bart Buurman draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument of bedrijf. Bart Buurman kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.

11.

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt Gras en Groen B.V. de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen. 
 2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Bart rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag Gras en Groen B.V. de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van Bart, zolang de afnemer deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.

 

13- UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

     Betaald u ten allertijden het afgesproken bedrag van de tot stand gekomen werkzaamheden.

14- AANSPRAKELIJKHEID

Bart is niet aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Bart.

Op de afnemer rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

15 - KLACHTEN worden van te voren tijdens de werkzaamheden opgelost maar wij zijn niet aansprakelijk voor geschillen. Wij nemen dit niet in behandeling daar vooraf alles wordt bepsroken in de offerte. 

16 - WIJZIGING

Bart Buurman  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zij van tevoren met de klant bespreken.

17. SLOTBEPALING

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Deel deze pagina